Bestuur


Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten is het bestuur van 4 mooie basisscholen in Haarlem. Bij onze stichting voor primair onderwijs in Haarlem, zijn vier locaties aangesloten.

- De Liduinaschool, locatie Timor
- De Liduinaschool, locatie Juno
- De Sint Bavoschool, locatie Eem
- De Sint Bavoschool, locatie Revius

De Liduinaschool- Juno wordt samen met de drie andere scholen bestuurd door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten. Het schoolbestuur bestaat vanaf oktober 1973.
Het toezichthoudend bestuur(TB) is samen met het managementteam bestaande uit de vier directeuren en de algemeen directeur, verantwoordelijk voor ongeveer duizend leerlingen, gehuisvest in vier gebouwen, met ruim negentig medewerkers. In het schoolbestuur zitten vertegenwoordigers van ouders en externe deskundigen. Het TB van de stichting houdt toezicht op het naleven van het voorgenomen beleid en activiteiten van de scholen. Dit met het doel om te stimuleren dat de scholen nog beter werken aan de ontwikkeling van de leerlingen zodat deze leerlingen een nog betere ontwikkeling kunnen doormaken.

Ongeveer zeven keer per jaar komt het toezichthoudend bestuur bij elkaar. Daarnaast heeft het TB ook tussendoor regelmatig contact met het managementteam (MT) van de stichting, dat bestaat uit directieleden van de scholen. Onderwerpen die tijdens de TB vergaderingen onder andere aan de orde komen zijn: meerjarenbegroting, formatieplan, jaarrekening, opbrengsten van het onderwijs, strategisch beleid en administratieve organisatie.

Het TB is verdeeld in drie commissies, waar telkens twee bestuursleden deel van uitmaken:

  1. de commissie Onderwijs & Kwaliteit
  2. de Financiële commissie
  3. de Renumeratiecommissie

Binnen deze commissies wordt bekeken hoe het TB het beste toezicht kan houden op de verschillende onderdelen. Voorstellen vanuit deze commissies worden gedaan in TB vergaderingen en overlegd met het MT. Eens per jaar, tijdens het zgn. Voorjaarsoverleg, overlegt het TB met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de medezeggenschapsraden (MR) en het managementteam (MT) van beide scholen.

 

Haarlem Schoten