Medezeggenschapsraad

 

De wet op medezeggenschap verplicht iedere basisschool een Medezeggenschapraad (MR) te hebben. De MR is zoals de naam al aangeeft een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad worden ouders en personeel vertegenwoordigd in gelijke verhouding, afhankelijk van het aantal leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergadertijdstippen zijn op te vragen bij de secretaris. Het reglement ligt op school ter inzage.

De MR krijgt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Binnen Stichting Haarlem Schoten is de MR in tweën verdeeld. Er is een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Tijdens deze vergaderingen sluiten raadsleden van alle vier de locaties aan. En er is een MedezeggenschapsRaad (MR). Tijdens deze vergaderingen zijn alleen de betrokkenen van de Liduinaschool locatie Juno aanwezig. 

Voor meer informatie of wilt u zichzelf opgeven voor de MR.
Stuur een e-mail naar: mr@liduinaschool.nl
Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen.