Onze missie en visie


Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling en werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge verschillen. Klassikale onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met groeps- en individuele instructie. Daarbij gaan we uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en houden we de structuur van handelings- en opbrengstgericht werken (HGOW) aan. Op deze manier geven we vorm en inhoud aan passend onderwijs.

Wij willen een school zijn waar kinderen zich thuis voelen en waar hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld. Om nu in het klein en straks in het groot een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving, leren we de kinderen op een respectvolle manier open te staan voor elkaar en op een positieve wijze om te gaan met verschillen in uiterlijk, ras, religie, opvattingen, sekse en competenties.

De Liduinaschool-Juno is een moderne katholieke school. Onze identiteit vormt een inspiratiebron voor de waarden en normen die wij willen uitdragen: respect voor mensen die verschillen in aanleg en achtergrond, in gevoel en overtuiging; aandacht voor iedereen en meer voor wie dat het meest nodig heeft.

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij samen doen wat samen kan en dat de kinderen op eigen niveau werken -in een groepje of individueel- waar dat nodig is. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ontwikkelen op het niveau dat je van het kind mag verwachten. Dit is voor ieder kind anders, maar voor ieder kind geldt dat wij positieve verwachtingen hebben. Goede onderwijsresultaten vinden wij belangrijk. Wij streven bij alle vakken naar resultaten die minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. De ervaring leert dat een groot deel van onze leerlingen ruimschoots boven het landelijk gemiddelde presteert. Wij proberen ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen passend bij de kenmerken van onze leerlingen. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen.