Uitstroom


Bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs zijn de afspraken tussen Primair onderwijs (PO) en Voortgezet onderwijs (VO) in Zuid-Kennemerland, zoals vastgelegd in het document “De Overstap” van het Samenwerkingsverband, leidend: “Het basisschooladvies is het leidend criterium voor het vervolgonderwijs en dient kwalitatief onderbouwd te worden.
Daarbij kijkt de basisschool onder andere naar:
∙ de aanleg en de talenten van een leerling;
∙ de leerprestaties
∙ de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
∙ de concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling.

Met betrekking tot de capaciteiten, wordt er landelijk vanaf groep 6 een uitstroomprofiel opgebouwd. Een uitstroomprofiel is gebaseerd op de behaalde cito-scores van de leerling en geeft aan naar welk type voortgezet onderwijs uw kind zal kunnen uitstromen. Vanaf groep 7 worden ouders en leerlingen geïnformeerd over het voorlopige uitstroomprofiel. Het voorlopig uitstroomprofiel geeft aan welk type voortgezet onderwijs op basis van cognitieve scores geadviseerd wordt (bijv. VMBO-T, HAVO, VWO etc.). Het is gebaseerd op kale scores van rekenen en begrijpend lezen, zonder invloed van interesses, werkhouding, inzet en ambities van uw kind. 

Het basisschooladvies op de Liduinaschool wordt weloverwogen opgesteld door een interne adviescommissie. Deze commissie bestaat uit: leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. De adviescommissie komt in wisselende samenstelling bijeen. De adviescommissie draagt als geheel de verantwoordelijkheid voor het te geven basisschooladvies. Leerkrachten dragen in eerste instantie zorg voor de communicatie ervan naar leerlingen en ouders. In februari kunnen de kinderen van groep 8 met hun ouders de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken op de zogenaamde open dagen. In het vroege voorjaar start de inschrijving. Tijdens het proces van aanmelding en inschrijving vindt er tussen de VO school en de basisschool in sommige gevallen nog een ‘warme overdracht’ plaats. Dit wil zeggen dat er over een kind overleg plaatsvindt naast het aanleveren van de onderwijskundige overdrachtsgegevens. De Eindtoets (de IEP-toets) wordt in groep 8 afgenomen nadat het definitieve basisschooladvies is gegeven. Zij dient ter bevestiging van het gegeven advies.

Schooladviezen Liduinaschool Junoplantsoen 2021 - 2022

Voor meer informatie over onze schooladviezen gaat u naar:

School op de kaart